Omkring Tillids lån

Den fremlagte strategi og proces har været drøftet i MED-udvalget, der udtrykker opbakning til ledernes effektiviseringsbidrag. Afdelingen er forpligtet til at lade likvide midler indestå på særskilt konto i et pengeinstitut. To repræsentanter samt suppleanter til faggruppelandsmødet for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Stk. Generalforsamlingen vælger fagforeningens bestyrelse bestående af: a. Lønnede faglige sekretærer. Fagforeningen ønsker at støtte medlemmer i engagement og deltagelse i aktiviteter, der gør fagforeningen dynamisk og demokratisk, og som vil fremme og værne om fælles interesser. En person kan vælges til flere tillidshverv. b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. Ved lavere løn i det nye arbejde, kan der aftales kompensation svarende til differencen i indtjening, for den del af fratrædelsesperioden, der bortfalder. Hvis formanden eller en faglig sekretær fratræder, konstituerer bestyrelsen sig med en afløser eller aftaler anden løsning af opgaverne indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalfor-samling. Til punktet ”valg” angives til hvilke poster, der er valg, og hvilke personer der er på valg. Ikke afholdte seniordage og fritvalgsdage bortfalder ved ophør i ansættelsen. Afdelingen er en selvstændig fagforening under FOA Fag og Arbejde, og har bopæl i Københavns kommune. Tillidsrepræsentanter inddrages/orienteres om sager der berører den pågældende arbejdsplads. På generalforsamlingen har alle medlemmer i afdelingen, tale- og stemmeret og er valgbare. • At udgøre den lokale overordnede ramme for fællesskabet mellem medlem, arbejdsplads, de tillidsvalgte, afdeling og forbund. Afdelingen tegnes af bestyrelsen. c. Lønnede faglige sekretærer. Bestyrelsen er arbejdsgiver for personalet, og godkender overenskomst for personalet. Forvaltningen er opmærksom på og anerkender, at den foreslåede strategi giver den enkelte leder en stor opgave. Forhøj-else, som pålægges medlemmerne fra Forbundet eller A-kassen, indregnes uden godkendelse på generalforsamlingen. d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent. At udstikke og synliggøre de ”politiske rammer” og at sikre rammerne for en fornuftig organisering af arbejdet og endelig at foretage en fornuftig prioritering af ressource. • At forsvare og udvikle medlemmernes rettigheder i henhold til overenskomster, andre aftaler, lovgivning, m.v. kr., som modsvarer et tilsvarende finansieringsbehov. Ingen medlemmer undlod at stemme.  Indstillingen blev herefter godkendt i sin helhed uden afstemning. Afdelingens navn er FOA/PMF Kbh. Afdelingen øverste myndighed er generalforsamlingen. Medlemmernes rettigheder udgør en central del af det forpligtigende fællesskab, som afdelinger og forbund tilsammen udgør. De kritiske revisorer fører kontrol med, at bestyrelsen forvalter afdelingens økonomi i overensstemmelse med de retningslinjer, der er vedtaget på generalforsamlingen. Såfremt personerne ønsker genvalg angives dette. Nedsat kontingent til f.eks. - at være formidler fra tillids- og fælles-tillidsrepræsentanter til forbundet. Opløsning af fagforeningen eller fusion med en anden afdeling af FOA Fag og Arbejde skal godkendes af en generalforsamling efter forudgående debat med tillidsrepræsentanter og/eller på medlemsmøder. Det er medlemmerne, der i forening ejer fagforeningen. • At påvirke samfundsudviklingen fagligt, politisk, økonomisk, socialt, uddannelsesmæssigt, kulturelt samt fremme ligebehandling – til gavn for medlemmerne. Retningslinjer for Klageinstansens virke fastsættes af FOA’s Hovedbestyrelse. Afdelingens navn og bopæl. • At indgå i fællesskaber med andre organisationer, hvor det fremme disse formål.

Kursus for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på Danske Ark.

. Fagforeningens arbejde finansieres gennem medlemmernes kontingenter, som fastsættes af generalforsamlingen. Fagforeningens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed, tryghed, mangfol-dighed, solidaritet og respekt. at de bliver hørt, inddraget, orienteret og er medbestemmende om egne forhold. Fagforeningens grundlag er et menneskesyn, som bygger på demokrati, nærhed, tryghed, mangfoldighed, solidaritet og respekt. Beslutninger som har direkte indflydelse på dagligdagen afgøres så vidt muligt af medlemmet selv under ansvar overfor og i overensstemmelse med det forpligtigende fællesskab. Fagforeningens dækker området der omfatter følgende kommuner: Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby. Udmeldelse skal ske skriftligt fra medlemmets side med en måneds varsel til en måneds udgang. Fagforeningen dækker området der omfatter følgende kommuner: Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Rødovre og Tårnby. Overgangsbestemmelse i forbindelse med ændrede valgperioder. indeholde pligt til i videst muligt omfang at aflevere sine arbejdsopgaver, til den/dem der skal overtage opgaverne. Forvaltningen har herudover i marts og april afholdt budgetmøder med samtlige ledere i forvaltningen om opgaven og den forestående proces. • At sikre service og kontakt tæt på medlemmerne gennem valg og uddannelse af TR, Arbejdsmiljørepræsentanter, med flere. Medlemmer der overvejer at opstille til valg, har adgang til nærmere orientering omkring opgaver og forventninger til den post, som de evt. Undtaget herfor er sager af politiks karakter eller sager der omfattet af andre klagemuligheder. To kritiske revisorer og -suppleanter. Syd’s område, sker fortrinsvis til en måneds udgang. Tiltræden af nyt arbejde i fratrædelsesperioden forudsætter kontraopsigelse. Lån på kontanthjælp. - at indgå aftale med den enkelte tillids- og fælles-tillidsrepræsentant om overdragelse af kompetence, i overensstemmelsen med generalforsamlingens vurdering af, hvad der er praktisk og politik muligt. Og der tages stilling til de overordnede prioriteringer for arbejdet det næste år. Valgene foretages i den rækkefølge, de er nævnt i disse love. Løbetid på lån – Sådan vælger du den rette løbetid. Ved strukturelle ændringer eller ved nedskæring af antallet af valgte, er alle til det berørte underpunkt på valg. I tilfælde, hvor flere afdelinger vælger at gå sammen om aflønning af en eller flere sekretærer, tager generalforsamlingen selv stilling til valg-formen. Vedtægter for fagforeningen FOA-PMF Kbh. Kritiske revisorer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. Det er medlemmernes fagforening, og fagforeningen skal derfor arbejde for at være åben, tilgængelig og synlig. Overflytning til andet forbund/afdeling på baggrund af arbejde uden for FOA/PMF Kbh. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med angivelse af til dagsorden. På budgetseminaret vil udvalget desuden få forelagt status på arbejdet med ledernes effektiviseringsbidrag og på de indsatser, som skal bidrage til den konkrete udmøntning lokalt. Omkring Tillids lån. Alle medlemmer har krav på god service når de henvender sig. Indkaldelsen sendes ud til alle medlemmer. Dette påses af hovedbestyrelsen. Hvis formanden eller en faglig sekretær fratræder, konstituerer bestyrelsen sig med en afløser eller aftaler anden løsning af opgaverne indtil førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Forslag offentliggøres straks på hjemmesiden, og ligger i kopi til alle fremmødte på generalforsamlingen. Aftalen skal løbende genforhandles. b. Næstformand og Suppleant til FOA’s Hovedbestyrelse. Bestyrelsen udarbejder forslag inden generalforsamlingen. Medlemmer er desuden sikret kompetent svar og sagsbehandling. Budgettet hænger ikke længere sammen. Restance kan medføre sletning. hvor afdelingen står for aktiviteter der udføres i samarbejde mellem flere fagforeninger eller i et samarbejde med en kommune. Fagforeningens kontingent besluttes på generalforsamlingen. Bestyrelsen er afdelingens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. Medlemskab af fagforeningen forudsætter arbejde på en arbejdsplads tilhørende fagforeningens faglige og geografiske område. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder for afdelingen. Afdelingens love kan på intet tidspunkt være i modstrid med Forbundets FOA Fag og Arbejdes love.

Bestyrelsen forvalter afdelingens økonomi i henhold til de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen. Bestyrelsens vigtigste opgave er at ”lede”. deltidsansatte, respekterer der max-rammer som forbundets Hovedbestyrelse har fastlagt. Budget, herunder: Fastsættelse af kontingent Fastsættelse af og løn til formand, næstformand og faglige sekretærer, samt fastsættelse af antallet af faglige sekretærer. Generalforsamlingen vælger fagforeningens bestyrelse bestående af: a. Formand og medlem af FOA’s Hovedbestyrelse. • At organisere offentligt og privat ansatte indenfor afdelingens faglige og geografiske område. deltidsansatte, respekterer de max-rammer som forbundets Hovedbestyrelse har fastlagt. At fratrædelsen indeholder en form for fritagelse for tjeneste medfører samtidig, at ikke afholdt ferie betragtes som afhold, jævnfør dog ferielovens regler vedrørende hovedferie og restferie. Disse love kan kun ændres ved beslutning på generalforsamlingen, og træder i kraft den efterfølgende dag.

SU lån uden kærestens indblanding side 4

. som ikke har en uddannelse på pædagogseminarium eller tilsvarende niveau, samt EGU-elever/-dimittender og PAU-elever/-dimittender samt personer der ansættes som hjemmedagplejer. Kongresdelegerede og –suppleanter i året forud for forbundets kongres. • At servicere medlemmerne jævnfør de fælles servicemål i FOA, samt de lokale tilføjelser og prioriteringer.

-

. Her følger nuværende love. Tillidsrepræsentanter udgør et vigtigt led mellem arbejdsplads og fagforeningens kontor. Bestyrelsen delegerer kompetence til formand, næstformand og faglige sekretærer, som udgør den daglige ledelse af fagforeningen. Det skal ske på en sådan måde, at igangværende sager overdrages, så det ikke går ud over service til medlemmer. Heri indgår arbejdspladsbesøg og brug af elektroniske muligheder. Tilsvarende gælder hvis sygdom nødvendiggør fratrædelse. Ved arbejdsløshed overflyttes et medlem til den afdeling, i hvis område medlemmet har bopæl, med mindre medlemmet vælger at forblive i den afdeling, i hvis område medlemmet sidst havde arbejdssted. Afdelingens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som tillige foretager kontrol af bilag og likvide midler. Deltagelse i kurser og uddannelse bakkes op, og eventuel godtgørelse kan konverteres til betaling af kursus- og uddannelsesudgifter. Ulemper ved at have et lille månedligt afdrag. Medlemmerne har pligt til at meddele navne- og adresseændring, samt ændring af stillings-betegnelse og arbejdssted. På den årlige generalforsamling drøftes fagforeningens arbejde i det sidste år, og hvordan pengene er brugt. - at indgå aftale med den enkelte tillids- og fælles-tillidsrepræsentant om overdragelse af kompe-tence, i overensstemmelsen med generalforsamlingens vurdering af, hvad der er praktisk og politik muligt. Der tages beslutning om økonomi, og der er valg. Kontingentet betales månedsvis forud. • Sikring af medlemsservice. Af valglister til generalforsamlingen fremgår, hvilke poster, der er på valg og hvilke, der er på valg efterfølgende år. Formand, næstformand og faglige sekretærer bærer det daglige ansvar for afdelingens økonomi. d To kritiske revisorer og -suppleanter. Bestyrelsen er medlemmernes repræsentanter mellem generalforsamlingerne. Forhøjelse, som pålægges medlemmerne fra Forbundet eller A-kassen, indregnes uden godkendelse på generalforsamlingen. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder førstesuppleanten. Fagforeningens kontor skal i sit daglige arbejde holde sig neutral i valgkampen. Her ud over fritages den fratrædende for tjeneste, hvilket skal forstås således, at pågældende ikke pålægges nye arbejdsopgaver, men også står til rådighed med hensyn til oplysninger, der ikke var forudset ved afleveringen af arbejdsopgaverne. Her følger forslaget til nye love, hvor ændret  ordlyd er med rød skrift. Fagforeningen dækker følgende fagområder: pædagogisk personale på daginstitutioner, fritidshjem, SFO, skole, m.v. Udvalget tog forbehold for den videre behandling af budgetforslaget. I tilfælde af fagforeningens opløsning skal aktiver og passiver tilfalde forbundet. bestyrelsens opgave overfor de valgte tillidsrepræsentanter: - at virke som koordinator for de lokale tillids- og fællestillidsrepræsentanter i deres arbejde. Børne- og Ungdomsudvalget får til budgetseminaret i august fremlagt resultaterne af de strukturanalyser, som forvaltningen arbejder med. Medlemmer kan indbringe klager over sagsbehandling og afgørelser, som angår medlemmets individuelle, personlige rettigheder for FOA’s Klageinstans. Ved afgang i løbet af valgperioden, vælges en ny for den resterende periode. Af valglister til generalforsamlingen fremgår, hvilke poster, der er på valg og hvilke, der er på valg de efterfølgende år. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig for afdelingens midler i overensstemmelse med disse love og generalforsamlingens beslutninger. På denne måde skal det sikres, at alle medlemmer har mulighed for at tage stilling til, hvem de ønsker valgt. Tilbagemeldingerne fra møderne er generelt positive, når det holdes op imod alternativet om at skulle håndtere ”centralt” udmeldte effektiviseringer. Bestyrelsen må i videst muligt omfang inddrage tillids- og fællestillidsrepræsentanter i afdelingens arbejde. • For den øvrige bestyrelse og for suppleanter gælder, at der er en tredjedel på valg. Fagforeningen dækker følgende fagområder: pædagogisk personale på daginstitutioner, fritidshjem, SFO, skole m.v. Antallet af faglige sekretærer og øvrige bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Afdelingen kan desuden modtage økonomisk dækning, helt eller delvist, for konkrete aktiviteter, f.eks. En fratrædelsesaftale skal bla. I fratrædelsesperioden har den pågældende fortsat pligt til i enhver henseende at optræde på en måde, der ikke fremstår negativt for fagforeningen overfor medlemmer og samarbejdsparter. Principper ved fratrædelse af personer valgt til en lønnet post: • Overdragelse af arbejdsopgaver. som ikke har en uddannelse på pædagogseminarium, samt EGU-elever/-dimittender og PAU-elever/-dimittender samt personer der ansættes som hjemmedagplejer

Kommentarer