Konsekvenser

Samtidig synes det umiddelbart også at kunne få den konsekvens, at virksomheder ville skulle "afregne" de hidtidig opsparede feriepenge til medarbejderne. Lån penge til lav rente. Selvom der indefryses ferie, kan medarbejderen fortsat afholde ferie, som de plejer. Virksomhederne har dog mulighed for frivilligt at indbetale tidligere til fonden under hensyntagen til egne likviditetsforhold, alternative rentemuligheder m.v.. For at undgå en likviditetsmæssig belastning af virksomhederne er der i aftalen om en ny ferielov indarbejdet en overgangsordning.

Klimaforandringer | faktalink

. Aftalen har endnu ikke resulteret i et egentligt lovforslag m.v., så denne nyhed er alene baseret på det materiale, som blev præsenteret i forbindelse med indgåelse af den politiske aftale. Fonden vil i denne situation skulle forestå kapitalforvaltning af indbetalte feriemidler, der først udbetales til medarbejderen, når denne forlader arbejdsmarkedet.

Ankelforstuvning - mekanismer og mulige …

. EY vil som tidligere nævnt vende tilbage med mere konkrete og specifikke oplysninger om de regnskabsmæssige konsekvenser af den nye ferielov. Den nye ferielov vil således sikre større samtidighed mellem medarbejdernes opsparing og afholdelse af ferie.

Anmeldelse af D:E:R Privat Finans. Som led i etableringen af overgangsordningen vil lønmodtagernes "indefrosne" feriemidler være sikret mod fx arbejdsgivers eventuelle konkurs frem til udbetalingen. Fonden vil først opkræve de skyldige feriepenge hos virksomhederne og udbetale disse til den enkelte lønmodtager, når den pågældende medarbejder når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. En sådan afregning af feriepenge vil imidlertid belaste virksomhedernes likviditet og vil samtidig kunne forøge medarbejdernes privatforbrug. Som tidligere nævnt opkræves det skyldige beløb først hos virksomheden, når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Ejendomsvurderinger De nye ejendomsvurderinger Generelt om ejendomsvurdering og boligskatter. Derefter træder den nye ferielov i kraft. De skyldige indefrosne feriepengeforpligtelser forrentes hvert år med en rente, svarende til lønudviklingen. Senere ændringer kan derfor forekomme. Regnskabsmæssige konsekvenser af en kommende ny ferielov Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov. En ny ferielov - overgang til samtidighedsferie Den nye ferielov skal primært sikre, at nyansatte medarbejdere, tidligere end hidtil, opnår ret til at afholde ferie uden først at skulle opspare feriedage i lang tid.

polerne | Konsekvenser

. Konsekvenser. EY vil på et senere tidspunkt, når loven foreligger, uddybe den fremtidige regnskabsmæssige behandling af feriepengeforpligtelser. Umiddelbart vil dette få den regnskabsmæssige konsekvens, at virksomhedernes feriepengeforpligtelse vil falde på grund af lovens minimering af perioden mellem opsparing og afholdelse. Der vil således ikke ske opkrævning af de indefrosne feriepenge, hvis medarbejderen skifter job.

Konsekvenser - Forside

Kommentarer