Er du studerende? Og har du brug for ekstra penge på lommen?

Er du studerende? Og har du brug for ekstra penge på lommen. Parterne i denne aftale er kunden og Graduateland ApS. Indløser er dog ikke ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos betalingsmodtageren. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spær-res, og skal snarest over for brugeren skriftligt eller på anden bevissikker må-de bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Svindel, svig, bedrageri o. Graduateland ApS påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. informationer fra hjemmesider, e-mails, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Hvor lang tid tager det at få et kviklån?. Graduateland ApS har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

HSK - Handicappede Studerende & Kandidater

. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. pkt., kan misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende over for brugeren, bortset fra krav på rente. Graduateland ApS forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af internettet via mobildatatjenester på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Når du køber og bruger ydelser på sitet indgår du derfor en aftale med Graduateland ApS. Når du køber en ydelse på sitet, betaler du forud. spredning af virus, spam, phishing mv. Overtrædelse af ét eller flere vilkår i denne aftales afsnit tre om etiske retningslinier. Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer i modtaget e- mail løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Ikrafttrædelse Disse vilkår træder i kraft, når kundens betaling er registreret, og i den af kunden valgte periode for levering af ydelsen. tab hos brugeren som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser, kan udsteder kræve erstatning betalt af henholdsvis betalingsmodtager eller indløser. Er der sket overtræk på brugerens konto eller på et forudbetalt betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende virkning for brugeren. I vilkårene betegnes køberen herefter som ”kunden”. Hvis der opstår nedbrud på sitet retter Graduateland ApS fejlen hurtigst muligt. ALEXANDER WEINREICH BONDE STUDERER BACHELOR OF SCIENCE IN ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION PÅ AU-HERNING “Holdene på studiet er ikke så store, så vi er mere tætte, og vi er heller ikke fremmede for lærerne. Hvis du mister dine adgangskoder eller har mistanke om, at andre uretmæssigt er kommet i besiddelse af koderne, skal du straks kontakte Graduateland ApS på [email protected], som straks sender dig nye koder og spærrer de gamle koder. for tab som følge af andres uberettigede anvendel-se af betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemme-lige kode er anvendt. Force majeure Graduateland ApS er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. Graduateland ApS kan dog frit vælge at fremsende meddelelser til kunden som almindeligt brev eller fremsende meddelelser pr. Ydelsen ophører automatisk og uden varsel, når den periode, vi angiver i ydelsesbeskrivelsen, udløber. Graduateland ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Kundens forhold Graduateland ApS har ikke ansvar for forhold vedrørende kundens internetadgang eller datatrafik i øvrigt. Har brugeren fået medde-lelse om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder endvidere an-svarlig for tab hos brugeren, som skyldes, at den pågældende betalingstrans-aktion ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. e-mail om andre emner, herunder kommercielle tilbud. Priser og betaling Graduateland ApS fastsætter priser for ydelserne på sitet overfor kunden. Kunden har ved dom, offentlig omtale, indholdet i ydelserne eller lignende pådraget sig et sådant omdømme eller udtrykker sig således, at Graduateland ApS finder eksponering af kunden uforeneligt med driften af jobbank.dk eller jobbank.ku.dk. Alle registrerede selskaber med et tildelt CVR-nummer kan indgå aftale med Graduateland ApS om køb af ydelser på sitet. ske ved distribution eller downloading. Er betaling udeblevet eller forsinket under omstændigheder som nævnt i stk. Brugeren hæfter kun efter stk. Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde. Virksomheder som slår stillinger op på vegne af andre, eksempelvis virksomheder indenfor, men ikke begrænset til, rekruttering og employer branding, kan ikke benytte den gratis opslagsmulighed. Internettets særlige karakter betyder, at der kan forekomme udsving i kommunikationshastigheden ved kundens adgang til internettet via mobildatatjenester. skyldes forhold uden for Graduateland ApS’ kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Graduateland ApS’ egne medarbejdere. Brug af sådanne værker kan f.eks. Erstatter udsteder efter stk. Kunden kan ikke opsige aftalen efter, at ydelsen er aktiveret. Ved ændring af kundens e-mailadresse og/eller folkeregisteradresse skal kunden straks give Graduateland ApS meddelelse herom. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. Kunden er forpligtet til ikke at bruge ydelsen til at udøve chikane mod Graduateland ApS eller Graduateland ApSs medarbejdere eller nogen tredje mand, herunder brugere af ydelserne eller andre købere af ydelser. Din ydelse kan ikke aktiveres før betalingen på netkøbet er registreret. De nævnte bestemmelser i loven fremgår sidst i disse vilkår. Meddelelser fra kunden til Graduateland ApS skal som udgangspunkt ske via e-mail og Graduateland ApS’ hjemmeside. Pladstildeling – medmindre andet er aftalt med Graduateland ApS bliver ydelsen tildelt plads i sitet automatisk efter alfabetiske, kronologiske eller lignende kriterier som angivet i ydelsesbeskrivelsen. Når du køber og bruger en ydelse på sitet forpligter du dig til at overholde retningslinier og etisk adfærd, ydelsernes indhold og bruge af jobbanken. Hæfter brugeren efter såvel stk. Kunden kan bruge adgangskoder til at opnå adgang til sitet som del af visse ydelser. At blokere for tredjemands forbindelser til internettet via Graduateland ApSs mobildatatjenester, hvor forbindelsen vurderes misbrugt f.eks. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Graduateland ApS forbeholder sig ret til at afvise overdragelse af aftale. Graduateland ApS forbeholder sig ret til at sende kunden information om nyheder og nye kommercielle tilbud, jf. Graduateland ApS er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. Kunden har tidligere misligholdt betalingsvilkår på sitet eller på tilknyttede sites. til at sprede virus, spam eller phishing At begrænse mængden af afsendte e-mails pr. Kundens henvendelse til brugerne er studierelevant for studerende eller fagligt relevant for dimittender. I disse tilfælde refunderer Graduateland ApS en del af betalingen. At afvise ind- og udgående e-mails, som vurderes at være f.eks.

BLIV MEDLEM AF HK – OG STÅ STÆRKERE

. . ordrebekræftelser, kvitteringer, koder og meddelelser vedrørende den købte ydelse eller købet, herunder varsling om ændringer af vilkår og priser, jf. Graduateland ApS kan i henhold til dansk rets regler herom foretage efteropkrævning af betaling, der fx ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. Meddelelser mellem parterne Det er en forudsætning for ydelsen, at kunden oplyser en e-mailadresse. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af e-mailadresse eller adresse. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder ip-adresser eller header-information. Kundens forbindelse misbruges med eller uden kundens viden til f.eks. Følgende forhold anses bl.a. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager, som skyldes fejl-registrering eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. Ændringerne varsles over for kunden ved e-mail til kundens e-mailadresse og på sitet. Ydelserne kan ikke uden forudgående aftale med Graduateland ApS anvendes til at markedsføre andre typer ydelser eller produkter eller budskaber om eksempelvis politik, etnicitet, religion, alder, køn m.v. Meddelelser fra Graduateland ApS til kunden vedrørende ydelsen sendes via e-mail til den e- mailadresse, som kunden har oplyst ved aftaleindgåelsen. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk.

Uddannelsesby Herning-kom og vær med

. Vi kender bare hinanden bedre.” STUDERER DESIGNTEKNOLOGI PÅ VIA UNIVERSITY COLLEGE “Jeg er superglad for min bolig. Bekræftel-sen skal angive tidspunktet for underretningen. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. Kundens misligholdelse I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af vilkårene i denne aftale er Graduateland ApS berettiget til at afbryde kundens ydelse eller begrænse kundens mulighed for brug af tjenesten. Meddelelser fra Graduateland ApS omfatter bl.a. Graduateland ApS tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Graduateland ApS skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af mobiltjenesten og/eller mobildatatjenester. Ydelserne skal opfylde de etiske retningslinier for brug af sitet Ydelserne kan kun anvendes til branding af arbejdspladser, rekruttering og formål inden for human ressource management, samt forenings- og a-kasseformål. Prisen for ydelsen er den til enhver tid oplyste priser for køb på nettjenester, der er annonceret på sitet på købstidspunktet. Vilkårene i aftalen gælder som helhed.

Beløbet udbetales til et bankkontonummer, som kunden skal oplyse overfor Graduateland ApS. Du kan sidde ude i kantinen, og så kan din lærer komme forbi og spørge, hvordan det går med din opgave. Hvis kunden ved bestillingen har accepteret, at Graduateland ApS aktiverer ydelsen, ophører kundens fortrydelsesret, når ydelsen er aktiveret. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren, som skyldes fejlregistre-ring eller konteringsfejl, selv om fejlen er hændelig. for væsentlig misligholdelse: Misbrug eller medvirken til misbrug af adgangskoder. Graduateland ApS kan til enhver tid overdrage aftalen eller dele heraf til et med Graduateland ApS koncernforbundet selskab eller som led i en samlet overdragelse af Graduateland ApS’ aktiviteter til tredjemand. virus, spam eller phishing. lignende samt misbrug af de anvendte betalingsmidler. Ydelsen er aktiveret, når brugerne af sitet kan se ydelsen på internettet. Er du studerende? Og har du brug for ekstra penge på lommen. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. Erstatter indløser efter stk. Vilkårene er sammen med prislisten og de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem kunden og Graduateland ApS. Ændringer, vedligeholdelse mv. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres ube-rettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk. Hvad kan du købe i nettjenesten på sitet Kunden kan købe de ydelser, der er beskrevet på oversigten over ydelser Kunden vælger leveringstidsperiode og aktiveringstidspunkt for ydelsen ved valg af ydelse. Overdragelse og opsigelse Kunden kan med Graduateland ApS’ samtykke overdrage nærværende aftale til en ny kunde. Det er vigtigt at have en ordentlig base. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Graduateland ApS intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Hvis din ydelse endnu ikke er aktiveret kan du fortryde købet ved at kontakte vores salg på [email protected] Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et tab ikke skyldes de i stk

Kommentarer