Stor samling af aktuelle lånetilbud

Gennemsnitlig rentefod for fremmedkapital = Udloddet andel af hovedaktivitetens indtjening = Den andel af indtjeningsbidraget, som i perioden er udbetalt til virksomhedens ejere og til samfundshusholdningen. Selvfinansieringsgrad = Selvfinansiering med indtjente midler i pct. Nøgletallet er et indirekte udtryk for virksomhedens finansieringssammensætning. Egenkapitalandelen angiver hvor stor en del af virksomhedens formue, der er finansieret med egenkapital, eller hvor meget aktiverne kan falde, før egenkapitalen vil være tabt. graden af tilpasning mellem omsætning og investering. Selvfinansieringsandel af hovedaktivitetens indtjening = Den del af indtjeningsbidraget, der resterer til virksomhedens konsolidering efter udlodning. Price/Earning-værdien = P/E-værdien for et selskab udtrykker børsfolks vurdering selskabets aktier. Selvfinansieret andel af nettoinvestering i driften = Den del af årets nettoinvestering i driftsaktiviteten, som har kunnet finansieres med periodens indtjening efter udlodning.

Den driftsmæssige løftestang-effekt er et indirekte udtryk for hovedaktivitetens omkostningsstruktur. SmsLån – hurtige penge på din konto.

Hirtshals Museum | Vendsyssel Historiske Museum

. Stor finansiel løftestang-effekt betyder stor forbedring i egenkapitalens forrentning ved resultatforbedring, men jo også stor forringelse ved resultatforringelse. En sammenligningsværdi for afkastningsgrad er opnåelig forrentning ved langfristet, passiv investering. Deklareret udbytte for en periode i procent af selskabskapitalen ved periodens udløb. Stor samling af aktuelle lånetilbud. Hver af kredittiderne kan også omregnes til omsætningshastigheder efter udtrykket:. Stor løftestang-effekt er ensbetydende med mulighed for stor resultatforbedring ved omsætningsforøgelse men jo også med risiko for stor resultatforringelse ved fald i omsætningen. Afkastningsgrad på samlede aktiver = Denne afkastningsgrad udtrykker forrentning af samlet investering i virksomheden ved ordinært og finansielt resultat excl. Gennemsnitlig kredittid til kunder = Kundekredittiden viser "gennemsnits-kundens" betalingssædvane, hvis alle varer og tjenesteydelser tænkes solgt på kredit og alle indenlanske salg belagt med samme merværdiafgift. Konsolideringen i perioden i pct. af periodens samlede kapitalanvendelse. af periodens samlede kapitaldækning. af modsvarende ressourceforbrug = Værditilvækst ved ordinær drift i pct. Egenkapitalandelen er et udtryk for virksomhedens soliditet.

DIF | Aktuelle udstillinger

. Værditilvækst ved ordinær drift i pct. Ved rentabilitet forstås virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital, som er udtrykt ved aktivsummen. Driftsaktivernes omsætningshastighed = Omsætningshastigheden for driftens aktivmasse belyser virksomhedens evne til at skabe omsætning med den givne investering i driften, d.v.s. Kurs/indre værdi-forholdet = K/I-forholdet er et andet mål for børsens vurdering af virksomheden. Eksportandel af nettoomsætningen = Hjemmemarkedsandel af nettoomsætningen = Årsomsætning pr. Bør overstige forrentningen af alternative, mere sikre investeringer med en passende risikopræmie.. Overskudsgraden er et mål for den økonomiske effektivitet i virksomhedens ordinære drift udtrykt ved, hvor stor en procentdel af nettoomsætningen, der bliver til økonomisk resultat

Kommentarer