Sådan får du det meste ud af dine penge i 2018

din indledte gældssaneringssag. Det kan være ved: Få styr på budgettet. NUPP - Hurtige penge til dig - Pengene udbetalt på bare 30 minutter. Dels for at få vurderet, om der overhovedet er mulighed for at du får gældssanering, og dels for at du får de bedste muligheder for det. Medhjælperen er skifterettens mand, og skal sørge for at alle emner bliver belyst. Det vil sige: Det er enten eller. Du har indrettet dig med henblik på gældssanering. Hvis du har foretaget usædvanlige handlinger, eksempelvis overdraget ejendom til andre, eller foræret pengebeløb til familie eller andre, kan det tale imod at du får gældssanering. Forbrugslån er en af de hyppigste årsager til, at gældssanering afvises. Du bør så tage skridt til, at sikre at du på et senere tidspunkt kan få gældssanering. Fast ejendom og gældssanering Hvis du ejer et hus, er det ikke et krav, at du sælger huset for at få gældssanering. Det kan være din ægtefælle eller en rådgiver. Gældssanering er nemlig ikke for alle. Ved det første møde hos skifterettens medhjælper skal du igen redegøre for personlige forhold. Lev med et rådighedsbeløb svarende til det, som du ville have ved gældssanering Stands eventuelt betaling til dine kreditorer, eller betal kun det absolutte minimum, mens du får styr på eksempelvis forbrugsgæld med sneboldmetoden. Skifteretten lytter naturligvis til kreditorernes indvendinger, men det er alene skifteretten der afgør, om der skal tilkendes gældssanering eller ej. Ved kreditormødet vil du højst sandsynlig få at vide, om der tilkendes gældssanering eller ej. Lad os tage eksemplet med rådighedsbeløb længere oppe. Når du udfylder skemaet, skal du være meget grundig, og svare på alle spørgsmål. Du kan dog få udgifter, hvis du eksempelvis skal bruge en rådgiver. Hvis du har stiftet gæld med henblik på forbrug. Hvis du har mindre forbrugslån, kan du overveje at betale dem ud, inden du søger. Herunder forsikringer, licens, a-kasse og fagforeningsudgifter, mad, tøj, ferie osv. Hvis du får tilkendt gældssanering, vil det være al gæld der saneres. Du kan gøre det, hvis du nægtes gældssanering, og dine kreditorer kan anke, hvis de er uenige i, at du bør have eftergivet din gæld. Er der nogen der har kautioneret eller stillet sikkerhed for din gæld, vil de skulle betale restgælden Ligeledes vil kautionister efterfølgende skulle betale den del af gælden, som du ikke får saneret. Når du ikke er beskyttet af gældssaneringssagen, vil du formentlig blive indkaldt til fogedretten. Hvis du vil kunne betale din gæld tilbage indenfor den periode, vil du ikke kunne opnå gældssanering. Sørg for at du ikke opbygger mere gæld til det offentlige. For at få den kortere tilbagebetalingsperiode for gældssanering under konkurs, kræves det dog, at du ansøger inden konkurssagen er færdigbehandlet. Sådan ansøger du om gældssanering Du ansøger om gældssanering ved at udfylde et særligt skema, som sendes eller afleveres i Skifteretten i det område hvor du bor. Medhjælperens job er IKKE at rådgive dig, men at sikre at skifteretten får alle de oplysninger der er brug for. Denne er nok en af de væsentligste årsager til, at gældssanering nægtes. Du skal huske på, at medhjælperen er skifterettens medhjælper, og ikke din. Du har eksempelvis stiftet gæld på et tidspunkt, hvor du vidste, at du ikke kan betale tilbage. Virksomheder og selskaber kan ikke. Hvis du har foretaget risikable investeringer, i stedet for at afdrage på gæld. Hvordan foregår en gældssanering Når du indsender din ansøgning, vil den blive vurderet af en af Skifterettens jurister. Derfor er det vigtigt, at eksempelvis dit skattekort stemmer, så du ikke får ny restskat til Skat. Din gæld – Alle kendte kreditorer skal anføres, sammen med det beløb som du skylder En af de hyppigste årsager til, at en ansøgning afvises er, at skemaet er mangelfuldt. Her vil medhjælperen fremlægge dit forslag til gældssanering. Hvis du systematisk har oparbejdet gæld til det offentlige. Hvis du eksempelvis betaler mange børnepenge til dine børn, og ikke har en tilpas høj indtægt, vil du efter en gældssanering fortsat kunne oparbejde gæld. Der er dog mange flere der søger om gældssanering, men som ikke får indledt en gældssaneringssag. Hvis du får tilkendt gældssanering, vil registreringen efterfølgende blive slettet. Særligt afsnittene om forbrugsgæld og systematisk oparbejdelse af gæld til det offentlige er årsag til afvisning af gældssanering. Hvis man i regnestykket kommer frem til, at der ikke er noget tilbage til kreditorerne, vil man kunne få eftergivet hele sin gæld. Hvis dit hus er til salg, vil du også skulle vente, til det er solgt, før du søger om gældssanering. Du skal møde personligt op til mødet, men du må gerne tage en person med. Der er også en række betingelser, der kan tale imod, at du kan få gældssanering. Hvis blot en mindre del af din gæld er forbrugslån, vil det kunne medføre, at hele din gældssanering afvises.

Man kan nogenlunde regne med, hvad det koster at sidde til leje, når man kigger på, hvad der er rimelige boligudgifter. Samtidig skal en gældssanering medføre en varig forbedring. Hvis der er specielle forhold som skal afklares, kan det tage endnu længere tid.

Føle sig ensom: Hvad er det? - Ventilen hjælper …

. Du skal stadig kun betale det, som Skifteretten er kommet frem til ved kreditormødet. Når man søger, skal man til et indledende møde hos Skifteretten, hvor det vurderes, om der er basis for at indlede en gældssaneringssag. Det kan eksempelvis være, at du er på kontanthjælp eller dagpenge, eller sygemeldt. Få styr på dine skatteforhold. Alle kendte kreditorer indkaldes til kreditormødet, men det er langtfra sikkert, at der møder nogen op. sneboldmetoden til at få styr på din gæld. Hvis der er friværdi i ejendommen, vil du dog skulle udnytte denne. Udarbejdelse af gældssaneringsforslag Det er også medhjælperens opgave at udarbejde et forslag til gældssanering, sammen med dig. Er du kommet ud i uoverskuelig gæld, kan det være fristende at overveje en gældssanering. Det er dog oftest utænkeligt, da man for det meste vil have udnyttet alle muligheder for at låne penge, når man søger gældssanering. Samtidig overvåger en række virksomheder Statstidende. En stor del af gælden er opstået som følge af strafbare forhold Du har undladt at afdrage på din gæld, selvom du har haft mulighed for det. Det er dog dig, der skal svare på alle spørgsmål. Indledende møde i skifteretten Ved det indledende møde i Skifteretten, skal retten lave en forhåndsvurdering af, hvorvidt der er sandsynlighed for at du vil få gældssanering. Kun meget sjældent vil du ikke blive indkaldt, så vil du i stedet få et brev fra Skifteretten, hvor man angiver, hvorfor der ikke indkaldes til møde. At få afvist gældssanering er ikke verdens undergang – Men der ligger hårdt arbejde forude, for at du kan søge om gældssanering på et senere tidspunkt Hvis du nægtes gældssanering vil du igen være jaget vildt af dine kreditorer. Ligeledes hvis din ægtefælle eller samlever hæfter for fælles gæld. Møde hos Skifterettens medhjælper Når medhjælperen bliver udpeget, vil han indrykke en annonce i Statstidende. Når perioden er gået, har kreditorerne så fået en procentdel af det du skylder dem, og resten vil bortfalde, og du er fri af gæld. Forsøg at få en aftale med Skat. Det kan være fordi din gæld ikke er gammel nok, fordi der er gæld fra forbrug eller lignende.

Har du spørgsmål om a-kasse og fagforening? …

. Dog vil skifteretten uden tvivl kigge på din alder. Det eneste der undtages fra en gældssanering er sikret gæld.

Hverken fugl eller fisk – - men det meste der …

. Du vil i op til et år efter afvist gældssaneringssag være registreret i RKI pga. I denne artikel vil du få et overblik over dine muligheder, og læse hvordan en gældssanering foregår. Så vil du ikke kunne opnå gældssanering. Samtidig vil kreditorer kunne komme med indvendinger. Hvis Skifteretten beslutter at indlede gældssanering, vil der blive udpeget en medhjælper. Du kan downloade ansøgningsskemaet her: Ansøgningsskema til gældssanering. Du har handlet uansvarligt i økonomiske forhold. din gæld til kreditorerne. Hvis dine boligudgifter overstiger, det som skifteretten anser for rimelige boligudgifter, vil de kunne stille krav om, at huset sælges, for at du kan få gældssanering. Læg et budget, og overhold det. Statstidende er offentligt tilgængeligt på nettet, og alle vil kunne se, at der er indledt gældssanering. Sagen vil også blive gennemgået, og medhjælperen vil formentlig bede dig skaffe dokumentation for udgifter og indtægter. Rådighedsbeløbet skal til gengæld dække over alle tænkelige udgifter. Eksempelvis lånt penge til møbler, tøj, indbo eller lignende. Forslaget skal forelægges ved kreditormødet i skifteretten. Du skal hvert år sørge for at indbetale til kreditorerne, og kun hvis du misligeholder den aftale, vil gældssaneringen kunne bortfalde, og du skal betale det fulde beløb. Der gør han opmærksom på, at der er indledt gældssaneringssag, og opfordrer kreditorer til at sende deres krav til ham. Hvis dine boligudgifter er rimelige, kan du oftest blive boende, uden at huset skal på tvangsauktion. I ganske særlige tilfælde kan skifteretten kræve, at du stiller sikkerhed for retsafgiften. Men ofte vil du også være registreret pga. Oftest vil du derefter blive indkaldt til et møde i Skifteretten, hvor du skal redegøre for dine personlige forhold.. Hvis du falder ind under et af punkterne under krav til gældssanering, som taler imod, vil du højst sandsynligt få afvist gældssanering. Så må du i stedet vente, til du kan opfylde kravene. Hvem kan få gældssanering Det er kun private der kan få gældssanering. Derefter indkaldes til kreditormøde. Det er kun boligudgifter samt nogle bestemte udgifter til børn, som der kan gives fradrag for. Sådan får du det meste ud af dine penge i 2018. Staten betaler retsafgiften og udgifter til medhjælper. Her kan du afgive en insolvenserklæring. Forsøg at leve for et rådighedsbeløb, svarende til det rådighedsbeløb man får ved gældssanering. Det kan være de har viden, som ikke er blevet fremlagt, eller blot er generelt utilfredse med ikke at få hele deres tilgodehavende. Du bør overveje, at tage en rådgiver med på råds. nogle af de grunde, som er anført længere oppe under Krav til gældssanering. Husk at du kan være helt anonym. Omvendt, hvis du får mindre i løn, eller på anden måde kommer i økonomiske problemer, skal du stadig indbetale det fulde beløb. Hvis du ikke møder op til det indledende møde, vil Skifteretten også afvise din ansøgning. Der er noget lempeligere forhold, hvis du går konkurs. Derfor kan det være en god ide, at du allierer dig med en rådgiver. Typisk er medjælperen en advokat. Har du derimod fået gæld, for eksempel ved fejlslagen virksomhedsdrift, salg af fast ejendom med tab eller lignende, er der gode chancer for at få en gældssanering, hvis du ellers opfylder betingelserne. Sådan får du det meste ud af dine penge i 2018. Du vil få en begrundelse fra skifteretten for, hvorfor du ikke får gældssanering, og ofte kan du få at vide, hvornår du igen vil kunne søge om gældssanering. Du skal også medsende dokumenter for ægtefællen, selvom det kun er dig der søger om gældssanering. Du har stiftet ny gæld, efter gældssaneringssagen er indledt. Som nævnt ovenfor, vil du ikke kunne opnå gældssanering, hvis en stor del af din gæld er forbrugslån. De er: Dine økonomiske forhold er uafklarede. Derfor er det meget vigtigt, at du svarer på alle punkter, så godt du kan. Derfor er det meget vigtigt at du rådfører dig med en gældsrådgiver, advokat eller revisor inden du søger om gældssanering. Populært sagt, kommer man i forslaget frem til, hvor stor en dividende kreditorerne vil få. Dog kan du godt få gældssanering, hvis du har et mindre forbrugslån, det er noget Skifteretten afgør. Få hjælp til din gældssanering Det kan godt virke som en stor opgave at gennemføre en gældssaneringssag. Hvilke typer gæld kan saneres Der er som sådan ingen grænser for, hvilke typer gæld der kan gældssaneres. Du kan læse mere om forløbet med gældssanering længere nede på siden. Hvis du ikke kan eller vil svare, er Skifteretten i sin gode ret til at nægte at indlede gældssanering. En rådgiver kan blandt andet hjælpe med overblik over gæld, sikre at alting går korrekt til, og være behjælpelig ved møder med skifteretten og skifterettens medhjælper. I mellemtiden skal du få styr på din økonomi. Man kan ikke eksempelvis vælge at noget gæld ikke skal saneres. Dog vil skifteretten kunne kræve, at du stiller sikkerhed for deres udgifter, hvis du søger igen og igen, uden at være berettiget til gældssanering. Du må selvfølgelig heller ikke optage nye lån, når du har fået indledt gældssaneringsagen.

Gratis VPN - Sådan får du en sikker og anonym VPN uden.

. Du skal blandt andet oplyse om: Dine personlige forhold – ægtestand, indkomst, hvad du ejer osv. Har du eksempelvis fået skrabet en kæmpe forbrugsgæld sammen, vil du aldrig kunne opnå gældssanering. Gæld opstået ved forbrug kan IKKE gældssaneres. Eksempelvis moms eller skattegæld, som du ikke har sørget for at få betalt. I sådanne tilfælde bør man overveje, om begge parter skal søge om gældssanering. Det gør du blandt andet ved: Få styr på dit forbrug. Både du og kreditorer kan iøvrigt anke afgørelsen

Kommentarer