Låneprovenu og hovedstol – hvad betyder disse begreber?

Kumulasjon Behandle flere krav i samme sak. Rådighetsdel Den del av et ekteskapelig felleseie som ektefellen har brakt inn i felleseiet, og som han bestemmer over. Gjeldsbrev Skriftlig dokument som inneholder løfte/erkjennelse om å betale penger man er skyldig til en kreditor. Salgspant Panterett i en gjenstand. For eksempel eksigibelt gjeldsbrev eller rettsavgjørelser som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse. Da må vårt krav vente mens et annet krav gjøres opp først. Arrest kan tas i alle formuesgoder som det kan tas utleggspant i. Rettsvern Beskyttelse av rettigheter i forhold til andre kreditorer. Verneting Den rettskrets eller det namsmannsdistrikt hvor vedkommende har bopel eller slik tilknytning. For eksempel landbruksmaskiner. Foretas for å gi en verdsettelse eller fastslå rettigheter eller plikter. Tingretten skal samtidig innkalle skyldneren og alle kreditorene til et rettsmøte for å behandle forslaget. Erstatningsbolig En bolig som kan tilbys en person som risikerer å tape sin bolig på for eksempel tvangsauksjon eller tvangssalg. Saksøker Den som ønsker å fremme sin sak i rettslig sammenheng. Panterett Særlig rett til å skaffe dekning for krav i ett eller flere formuesgoder. Utleggsforretning Det betyr at SI avholder et utlegg for å skaffe dekning for et krav. For eksempel hus, hytte, pengekrav og bil. Det kan for eksempel være Riksadvokaten, statsadvokaten og jurister i politiet. Retten vil etter en vurdering enten stadfeste eller nekte å stadfeste skyldnerens forslag til gjeldsordning. Namsmann Offentlig tjenestemann som har myndighet til å innkreve krav ved tvang. Ubalance i husleje og SU. Tinglysing Registrering av rettigheter/heftelser. For eksempel i grunnboken, skipsregisteret, løseøreregisteret og realregistre. For eksempel ved manglende tilsvar eller når saksøkte uteblir fra rettsmøte. Lån 10.000 online – vælg blandt +10 udbydere. For eksempel trekk i lønn. Rettsmidler Fremgangsmåte ved angrep på rettslige avgjørelser. Varsel Underretning til en part om at rettslige skritt skal foretas hvis kravet ikke blir betalt. Gjeldssanering Hel eller delvis sletting av gjeld. Utreiseforbud En person forbys å forlate landet. Prioritetsfravikelse Det at en pantehaver eller annen rettighetshaver gir avkall på sin plass i prioritetsrekkefølgen. Misligholdt beløp Det beløpet du er på etterskudd med i henhold til den opprinnelige betalingsplanen for studielånet ditt. For eksempel en andelsleilighet, obligasjonsleilighet eller aksjeleilighet. Påtaleunnlatelse Strafferettslig reaksjon. Finansielle instrumenter Omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og lignende. For eksempel kan fengselsstraff være en subsidiær straff hvis du ikke klarer å betale en bot. Renten beregnes per dag du er for forsinket med betalingen. Særnamsmann Vi er særnamsmann. For eksempel veirett, borett og beiterett. For eksempel hus, hytte og bil.Formuesgodet blir solgt til høystbydende. Forelegg Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel når et krav ikke betales innen forfallsdato. Realregister Grunnboken, skipsregistrene, luftfartøyregisteret og kraftledningsregisteret. Subsidiær straff En straff som trer inn istedenfor en annen hvis denne faller bort. Eiendom eller annet det er tatt pant i, kan senere tvangsselges til dekning av kravet. Dette viser hvem som har hjemmel, og hvilke heftelser som er registrert på fast eiendom, skip eller lignende. Utleggstrekk Dette er når vi pålegger arbeidsgiver eller NAV å foreta trekk i lønn eller trygdeytelse. Anvisning til innkreving Et dokument som gir saksøker rett til å realisere utleggspant. Eksigibelt Gjeldsbrev, panterett eller andre avtaler som gir rett til å drive inn skyld uten søksmål. For eksempel kan dette være krav om at en namsmyndighet skal gjennomføre et tvangssalg.

Dom Domstolens avgjørelse i en tvist i sivile saker eller avgjørelse i straffesak. Rettsgebyr Kostnader eller gebyr for behandling av en sak i retten eller av namsmyndighet/ tinglysingsmyndighet. Låneprovenu og hovedstol – hvad betyder disse begreber. Auksjon Frivillig eller tvungen måte å selge et formuesgode. Verdipapir For eksempel aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev osv. Sikring Beskytte et krav eller en eiendel mot andre kreditorer. Namsmyndigheter Utgjør tingrettene, alminnelig namsmyndighet og særnamsmenn. Tvangssalg Beslutning av namsmyndighet om salg av for eksempel eiendom for å oppnå dekning av et krav. Solidarskyldner Skyldner som sammen med en eller flere andre er medansvarlig for eksempelvis en gjeld eller et lån. Immaterialregister Offentlige registre over rettigheter. Påkrav Purring eller varsel om betaling. Tvangsauksjon Tvangssalg ved offentlig auksjon holdt av namsmyndighet eller medhjelper for at saksøker skal få dekket sitt krav. En bot er en straff, og det å ettergi en bot kalles derfor benådning. Låneprovenu og hovedstol – hvad betyder disse begreber. Det vil si at retten kan avsi dom uten at saksøkte/klager er til stede. Prioritet Fortrinnsrett/rekkefølge. Panteobjekt Et panteobjekt er det namsmyndigheten kan ta pant i. Forsinkelsesgebyr Gebyr som ilegges ved for sent innlevert regnskap til Brønnøysundregistrene. Løsøre Alle gjenstander som ikke er fast eiendom eller realregistrert. Debitor Den som skylder penger.

Låneprovenu - Finansmagasinet

. For eksempel varemerke, patent, design eller opphavsrett. Påtalemyndigheten Den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. Det er ingen møteplikt for kreditorene på dette møtet. Gjeldsordning, tvungen Dette er en gjeldsordning der skyldneren utarbeider et forslag til gjeldsordning. Voldsgiftsdom Avgjørelse fattet av en domstol partene selv har bestemt. Begjæring Brukes om det å kreve at rettsapparatet eller namsmannen skal ta en beslutning i en sak. Medhjelpersalg Tvangssalg gjennomføres av medhjelper. Fordring Et krav eller rettighet mot noen eller noe. Gjeldsordning, Utenrettslig En privat avtale mellom deg og dine kreditorer om at du betaler ned gjelden din over en periode.. Fullbyrdelse Gjennomføring, fullføre, sette i verk. Det kan for eksempel være hvis skyldneren på en illojal måte har innrettet seg med sikte på å få en gjeldsordning, ved bevisst å gi feilaktige opplysninger eller unnlate å betale regninger. Oppsettende virkning Avgjørelsen skal ikke tas før klagebehandling er avsluttet. Det vil si at vi har myndighet til å kreve inn ved bruk av tvang innenfor bestemte områder. Kreditor Den som har penger til gode. Statens innkrevingssentral er en særnamsmann. Som for eksempel eiendom, kjøretøy og konto. Sameie To eller flere eier en eiendel sammen. Forelegge Underrette eller varsle noen. Selv om du velger å ikke ta i mot betyr det likevel at forkynningen er lovlig gjennomført. Morarenter Renter som ilegges når krav ikke er betalt ved forfall, også kalt forsinkelsesrente. Bruksrett En rettighet som gir innehaveren en rett til å bruke en annens eiendom. Perioden regnes fra den dagen da det ble åpnet gjeldsforhandlinger.

ÅOP beregner

. Benådning Å ettergi en straff. Forfall Tidspunkt for oppfyllelse av et krav. - kravet er oppgjort/nedbetalt. Oppreisning Erstatning for skade, hvor skaden ikke er av økonomisk art. Grunnbok Grunnboken er et offentlig rettighetsregister over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Føres av Statens Kartverk. For eksempel gjeldsbrev fra Statens Lånekasse for Utdanning. Utleggspant Det er når vi tar pant i eiendom, konto eller andre formuesgoder. Straffekrav Pengekrav som er ilagt som følge av en straffbar handling. Tvangsgrunnlag Dom, kjennelse, forelegg, gjeldsbrev og krav etter særlig lovbestemmelse. Saksøkt Den som det rettes krav mot. Stoppmelding Stoppmelding sendes deg når et trekk i lønn eller trygd stanses. Underpant Pantsetteren mister ikke retten til å bruke det pantsatte.For eksempel dersom det er tatt pant i en bil er det fremdeles lov til å kjøre den. Legalpant Lovbestemt pant. Hjemmel Et rettslig grunnlag i for eksempel lov, forskrift, avgjørelse i domstol, vedtak eller avtale. Arrest i formuesgode Midlertidig sikring av et pengekrav. Prosessfullmektig Den som opptrer på vegne av eller fører saken for en part. For eksempel bil, campingvogn, smykker eller lignende av verdi

Kommentarer