De unge i front

Ville Heises Legat Ville Heises Legat har til formål at støtte socialpædagogiske og medicinske projekter for børn og unge. Arbejdsmarkedets feriefond Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution som støtter feriemuligheder for lønmodtagere. Center for kultur og udvikling – CKU CKU støtter kulturudveksling med Danmark, som har til formål at præsentere udviklingslandenes kultur for danskere med henblik på at inspirere, berige og skabe forståelse. Børn og unge: Videregående musikuddannelse og Børnecancerfonden. Der uddeles tre millioner kroner årligt. Lokale og Anlægsfonden Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der gives tilskud til fritidsaktiviteter, idræt, sport, børne- og ungdomsarbejde, musik, teater, kunst og museer, forskning og kulturbevaring. Yder med fonden Ideer for livet støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaller, almen uddannelse, videreuddannelse og forskning. Up Front Europe vurderer projektet i forhold til støttemuligheder, og præsenterer herefter projekthaveren for en oversigt. Der gives ikke støtte til indkøb af musikinstrumenter. Brødrene Hartmanns fond Fonden yder bistand i form af legater eller lån til sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål.

Det kan være alt fra børn og unge arbejde, folkeoplysende arbejde, kulturprojekter og m.m. Der er særlig fokus på kriminalpræventivt arbejde. Desuden støtter Fonden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution. Nordisk Film Fonden er den største private fond med det formål at støtte medieindustrien i Danmark. Typisk støttes mindre projekter, der har et formidlingsaspekt, f.eks. Jubilæumsfonden Fonden yder støtte til kirker, kirkelige organisationer og initiativer, sociale organisationer og initiativer samt almennyttige og velgørende formål. Medlemmer af DATS har mulighed for at få støtte til teater og ikke-professionelle projekter. Rockwool Fonden Der ydes støtte til videnskabelige, humanitære, kunstneriske, sociale eller miljøorienterede projekter, både internationalt og nationalt. Af støtteordninger kan blandt andet nævnes; honorarstøtte, aktivitetsstøtte, støtte til markedsføring mm. Augustinus Fonden Fonden yder støtte til sociale- og kulturelle formål samt til studierejser. K: Knud Højgaards fond Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål.

STØTTEMULIGHEDER - Up Front Europe

. Vær ansvarlig når du låner penge. Kampagnen støtter byggeriets ildsjæle, dvs. Interreg IIA programmet Interreg IIA yder støtte til offentlige myndigheder, organisationer og non-profit foreninger som samarbejder over sundet. Tuborgfondet Tuborgfondet yder støtte til mange forskellige aktiviteter. J: Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Fogs Fond yder støtte til almennyttige og velgørende formål, samt til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen. W: World Music Denmark World Music Denmark har forskellige støtteordninger henvendt til verdensmusikken. P: PFA fonden – brug for livet Formålet med PFA Brug Livet Fonden er at støtte initiativer, der hjælper andre til at bruge livet og gør en forskel. Ludvigsens legat Fonden yder støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige, almenvelgørende og humanitære formål, fortrinsvis i form af støtte til forskning og videreuddannelse inden for det lægevidenskabelige og samfundsvidenskabelige område samt til byggeforskning. Egmont Fonden yder støtte til projekter for børn og unge på to indsatsområder: Omsorg og Læring. Oticon fonden Fondens formål er blandt andet at yde støtte til projekter, der beskæftiger sig med at forbedre livskvaliteten for børn og voksne gennem uddannelse, sociale aktiviteter og anvendelse af ny informationsteknologi. Der gives eksportstøtte til branchefolk, pladeselskaber og kunstnere inden for rytmisk musik. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, mindre grupper – eksempelvis skoleklasser, lokale sportsklubber, orkestre, familier eller små foreninger – eller støtte til kommercielle aktiviteter. O: Oak Foundation Denmark Oak Foundation Denmark’s formål er i henhold til fundatsen at yde støtte til det sociale område med særlig vægt på projekter, der støtter hjemløse, voldsramte familier, kvinder, udsatte børn og psykisk syge. S: Simon Spies Fonden Fonden støtter almennyttige- og almenvelgørende formål. Derudover ydes der støtte til almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål. Støtte fra fonden gives fortrinsvis på områder, hvor det offentlige ikke har mulighed for at yde støtte i tilstrækkeligt omfang. Velux fonden Fonden støtter aktive ældre, aldringsforskning, øjenforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Bikubenfonden Fonden støtter socialt arbejde, kulturliv og foreningsliv i Danmark. Bestyrelsen vælger hvordan udmøntningen sker og fonden kan ikke søges. På deres hjemmeside under punktet WMD – i menuen til venstre – finder du yderligere information om støtteordningerne.

Trondheim Oslo 2013 frontkamera del 1

. På læringsområdet er det initiativer, der kan stimulere børn og unges lyst til læring. Vi støtter nordisk og internationalt humanitært arbejde. STØTTEMULIGHEDER Up Front Europe finder de relevante støtte- og tilskudsmuligheder til netop dit projekt. Ligeledes ydes der ikke støtte til projekter i udlandet. Det Kriminalpræventive Råd Rådet giver hvert år økonomisk støtte eller konsulentbistand til lokale projekter eller aktiviteter, der kan forebygge kriminalitet. Sparekassen Bornholms Fond Fondens formål er at yde tilskud til almennyttige og velgørende formål på Bornholm. Vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem, dagplejeordninger og private kan søge. Støtter projekter inden for shipping, landbrug, kultur, handel og industri. Nordisk kulturfond Formålet med fonden er at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder – Færøerne, Grønland og Åland. Fonden kan søges af enkeltpersoner, institutioner og organisationer. bevillinger til idrætsforeninger til indkøb af rekvisitter og materiel og til projekter. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet. Kulturkontakt nord Kulturkontakt nord er et nyt samlingssted for nordisk kultursamarbejde. Fonden kan ydermere yde støtte til arbejdet med formgivning og emballering af danske produkter. Der må påregnes en behandlingstid på ca. Programmerne falder ind under det fælles europæiske mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, som geografisk omfatter hele Danmark. Melder du dig ind, kan du benytte alle tre afdelinger med dit medlemskort. Realdania støtter bredt forskellige initiativer, som hver på deres måde er med til at udvikle og forandre det byggede miljø i Danmark. Der ydes navnlig støtte til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål, herunder til musikalske projekter og initiativer inden for forskning og formidling, der tilfører det danske musikliv nye impulser. Obelske familiefond Det Obelske familiefond med base i Nordjylland dækker i dag hele Danmark. Projekter rettet mod børn, unge og familien som institution prioriteres højt. til en aktivitet med lokal forankring, skal man aflevere sin ansøgning til sin lokale Nordea. Sonning fonden Sonning-Fonden uddeler én gang om året i juni måned en række beløb til almennyttige kulturelle formål, ansøgt af foreninger, institutioner el.lign. Eller har til formål at styrke udviklingslandene kunstnerisk, kulturelt og menneskeligt og inspirere til fornyelse, vækst og udvikling. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde og omfatter både professionelle og amatører. Sygdom og sygdomsbekæmpelse: Forskning og bekæmpelse af sygdomme, herunder anskaffelse af apparatur, indretning af klinikker og revalideringscentre m.v. Det Danske Filminstitut Administrerer forskellige støtteordninger målrettet produktion og udvikling af film. På siden kan man finde link til forskellige støtteordninger. Der gives støtte til ungdomsarbejde som spejderbevægelsen og sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. Fonden kan søges til såvel små som større sociale opgaver, til store folkelige kulturelle projekter projekter, smalle tiltag med et højt kunstnerisk niveau samt kulturelle aktiviteter med udspring i foreningslivet. Fonden er en almenvelgørende fond, der yder økonomisk støtte til kunst og kultur, til lægevidenskab og til naturbeskyttelse og lignende. Med frivillighed og engagement er projekterne med til at forbedre eller udvikle fysiske rammer til gavn for de lokalsamfund, de indgår i.

Forside - Den Blå Promenade

. Kunst og kultur: Musik, litteratur, maleri og skulptur. Jura: Juridisk-videnskabeligt arbejde inden for dansk og fremmed retsvidenskab i form af konkrete projekter og udgivelser samt universitetsophold. Miljøfonden giver økonomisk støtte til buske og træer, der plantes på børns legepladser. Nordiske Støtteordninger Nordisk råd og Nordisk ministerråd støtter forskellige aktiviteter som fremmer og initierer et nordisk samarbejde. Hermed er det hurtigt at udvælge de relevante støttemuligheder for et projekt. Banklån. Socialfonden Socialfonden er en vidtfavnende EU-fond for nytænkning på det uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske område. Fonden yder tilskud til samfundsmæssige og velgørende formål, udøvende og skabende kunstnere, medicinsk forskning. Man vægter især sundhed, motion, natur og kultur, der aktivt involverer mange mennesker. Kongehusets fonde Kongehuset har flere forskellige fonde, der bevilger penge til projekter inden for kultur, sociale tiltag og lignende. Nord-Vest-fonden Fonden yder støtte til fremme af livskvaliteten og sundheden for fysisk handicappede, folke- og førtidspensionister samt efterlønnere fortrinsvis bosat i Københavns og Frederiksberg kommune. Fonden støtter kun i ganske særlige tilfælde omkostninger i forbindelse med udgivelse af bøger, filmproduktioner o.lign. Kulturkontakt nord tager sig primært af rådgivning til professionelle kulturmagere og fungerer som et sekretariat for programmer under Nordisk ministerråd. Projekterne er oftest i mindre skala, og har et alment sigte. Målsætningen er en styrkelse af beskæftigelsen og den regionale vækst. Nordea Fonden Nordea-fonden støtter almennyttige og velgørende formål. Vi lægger vægt på, at de støttede projekter fremmer værdier som kvalitet, glæde, fantasi, læring og kreativitet. På sitet kan du promovere dit projekt og på den måde anmode om, at private og professionelle støtter projektet med et selvvalgt beløb. Friluftsrådet Der gives tilskud til projekter, som giver mulighed for at komme ud og opleve naturen. Olekirksfond.dk Ole Kirks Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, lokale, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter. Vi er koblet op på Up Front Net – som er en fantastisk informationskilde om støtteordninger, og vi er i løbende kontakt med bevilgende myndigheder i ind- og udland. De unge i front. Villumfonden Fonden støtter teknisk og naturvidenskabelig grundforskning og formidling. Nykredits Fond uddeler hvert år ca. Lån til indskud – Søg om lån til boligindskud online. Berlingske Fond Fonden yder støtte til almenvelgørende formål af national, religiøs, kulturel, social eller videnskabelig karakter samt undervisning og forskning af særlig interesse for pressen. Ansøgningerne behandles løbende året rundt. år til projekter, der har til formål at fremme og bevare dansk film og tv, kunstnerisk og teknisk. Carlsberg Sportsfond Fonden lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. Erhvervsstyrelsen Programmerne for henholdsvis Regionalfonden, Innovation og viden, og Socialfonden, Flere og bedre job konkretiserer rammerne for at gennemføre et projekt med tilskud fra EU’s strukturfonde i Danmark. alle jer, der arbejder frivilligt og passioneret med at forbedre og udvikle det byggede miljø. Novo Nordisk fonden Fonden yder støtte til erhvervsmæssige tiltag og forskning samt videnskabelige, humanitære og sociale formål. Booomerang.dk er crowdfunding til kreative projekter. V: Velfærds- og forskningsfond for pædagoger Fonden yder økonomisk støtte til fremme af børns og pædagogers vilkår i fremtidens velfærdssamfund. Nordisk Film Fonden Nordisk Film Fonden, der er en del af Egmont Fonden, uddeler ca. Fonden støtter hovedsageligt større institutioner og aktiviteter, som kommer en stor del af befolkningen til gode – typisk indenfor områderne videnskab, kunst, kultur, sport samt sociale og humanitære formål. Støtten gives til projekter der kan skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv og som kan blive af betydning for større dele af undervisningsområdet mellem børnehave- og universitetsniveau. Skandias fond der yder støtte til enkeltpersoner, foreninger, organisationer og institutioner, som yder en frivillig indsats for at opnå et trygt og mere venligt samfund for børn og unge i Danmark. Jyllandsposten Fondens formål er at yde støtte til løsning af sociale, kulturelle eller andre samfundsmæssige opgaver, der tjener opretholdelse af en liberaldemokratisk samfundsorden i Danmark. Målgruppen er børn og unge med en prioritering af sårbare børn og unge. Derudover gives der støtte til PR materiale, forestillinger og lignende. Jubilæumsfondens formål er at yde økonomisk støtte til fremme og udvikling af den kunstneriske udformning og præsentation af danske frembringelser samt at yde økonomisk støtte inden for andre kunstneriske og kulturelle områder. Legatet yder både støtte til projekter i Danmark og til projekter i udlandet, der administreres af en dansk organisation. De unge i front. Tuborgs Grønne Fond Tuborg Grønne Fond kan søges hvis man ønsker at skabe aktiviteter, der gør grupper af mennesker begejstrede og glade – og helst så mange som muligt. Menneskerettigheder og spørgsmål omkring etniske mindretal prioriteres højt herunder researchrejser, rejser til NGO-møder i udlandet osv. til initiativer inden for dansk erhvervsliv, forskning samt kultur. Music Export Denmark MXD yder tilskud til eksport af dansk musik. Der sker uddelinger til større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og andre europæiske lande. høringer, konferencer og publikationer.

Kommentarer